لوگو باگ بانتی

باگ بانتی

کشف باگ و آسیب پذیری بصورت عمومی در باگدشت

شروع به کار

چرخه فعالیت و نقشه راه بدین صورت می‌باشد که پس از عقد قرارداد و احراز هویت کسب و کار در باگدشت، بر اساس نیازمندی‌ها و سطح پتانسیل امنیتی آن، یکی از طرح‌های خدمات امنیتی باگدشت انتخاب و اختصاص داده خواهد شد. هر یک از طرح‌های مذکور سطح خدمات باگدشت در طول دوره همکاری می‌باشد. جزییات خدمات از سطح پایه تا حرفه ای ارایه شده است. پس از تعیین سطح خدمات باگدشت، بانتی کسب و کار در باگدشت تعیین می‌گردد. این بانتی معرف یک مخزن اعتباری می‌باشد که کسب و کار قصد پرداخت به ازای دریافت باگهای امنیتی به متخصصین امنیتی دارد. بانتی مذکور جزییاتی همچون خط مشی‌ها و قوانین سازمان در خصوص اجرای ارزیابی توسط متخصصین، محدوده تست و همچنین سطح ارزش ریالی هریک از سطوح باگها را ارایه می‌نماید.

همین حالا شروع کنید
انتخاب نوع خدمت

برگزاری باگ بانتی

پس از فعال سازی بانتی بصورت عمومی، متخصصین امنیتی باگدشت امکان مشاهده نام کسب و کار و سامانه مورد نظر او برای ارزیابی امنیتی و قوانین بانتی را در فهرست بانتی های فعال خواهند داشت. هریک از افراد متخصص امنیتی با ارزیابی امنیتی و شناسایی آسیب پذیری سامانه می‌تواند کسب امتیاز نماید. پس از اعلام آسیب پذیری، کمیته فنی باگدشت اقدام به صحت سنجی و رتبه بندی آنها می‌نماید و تایید و یا عدم پذیرش آنها صورت می‌گیرد.

راه اندازی باگ بانتی

گزارش آسیب پذیری‌ها

در صورت تایید آسیب پذیری پس از بازبینی شواهد توسط کمیته فنی، موارد در اختیار سازمان مخاطب قرار داده خواهد شد تا با دسترسی به اطلاعات و جزییات گزارش نسبت به ایمن سازی اقدام نماید. بر اساس سطح ارزش آسیب پذیری، پرداخت همراهی و همکاری به متخصص امنیتی ارایه می‌گردد. پرداخت مذکور از مخزن اعتباری سازمان برداشت می‌شود. بانتی تا زمان مصرف شده مخزن و یا اتمام زمان فعال سازی آن ادامه می‌یابد.

همین حالا شروع کنید