سطوح کاربری

سطوح کاربری

سطح عمومی

تمامی متخصصین احراز هویت شده در پنل
  • دسترسی به بانتی های عمومی اعلام شده در پنل باگدشت
  • ثبت گزارش در سه دسته باگ بانتی، باگ هانتینگ و دیگر سازمان ها
  • کسر کارمزد 20 درصد از باگ های تایید شده به هنگام پرداخت

سطح VIP

دارای حداقل 300 امتیاز و دعوت به جلسه حضوری بررسی سوابق تخصصی
  • دسترسی به بانتی های اختصاصی اعلام شده در پنل باگدشت
  • کسر کارمزد 10 درصد از باگ های تایید شده به هنگام پرداخت
  • شرکت در ایونت های امنیتی و وبینارهای باگدشت

سطح BIP

شرکت در 5 بانتی اختصاصی و عدم دریافت گزارش در خصوص عملکرد خلاف قوانین
  • دسترسی به بانتی های دارای احراز هویت بالاتر اعلام شده در پنل باگدشت
  • دسترسی به پروژه های امنیتی (ایمن سازی، آموزش، ارزیابی امنیتی و ...)
  • دعوت به تیم تریاژ باگ ها
فرآیند امتیازگیری:
باگ بحرانی 60 امتیاز
باگ خطرناک 40 امتیاز
باگ متوسط 20 امتیاز
باگ کم خطر 10 امتیاز
باگ بحرانی 40 امتیاز
باگ خطرناک 20 امتیاز
باگ متوسط 10 امتیاز
باگ کم خطر 5 امتیاز
باگ بحرانی 20 امتیاز
باگ خطرناک 10 امتیاز
باگ متوسط 5 امتیاز
باگ کم خطر 0 امتیاز
باگ بحرانی 15 امتیاز
باگ خطرناک 5 امتیاز
باگ متوسط 1 امتیاز
باگ کم خطر 0 امتیاز

* درصورت عدم ارسال حداقل یک گزارش ماهانه در بانتی اختصاصی، متخصص از سطح VIP به سطح عمومی بازمیگردد و بازگشت مجدد متخصص به سطح VIP از طریق ارسال درخواست به تیم فنی امکان پذیر خواهد بود