سه آسیب‌پذیری در نرم‌افزار Apache Web Server پیدا شده است که منجر به اجرای کد دلخواه در بعضی از سناریو‌های خاص، crash و DoS می‌شود.

آخرین به‌روز رسانی Apache Web Server باید در سریع‌ترین زمان ممکن نصب گردد. این سه باگ را متخصص امنیت گوگل از پروژه Google Project Zero پیدا کرده است.

Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:H/I:H/A:H
Base Score: ۹.۸ Critical
vulnerable versions: Apache HTTP server 2.4.32 to 2.4.44
CVE-2020-11984
Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Base Score: ۷.۵ High
vulnerable versions: Apache HTTP Server versions 2.4.20 to 2.4.43
CVE-2020-11993
Vector: CVSS:3.1/AV:N/AC:L/PR:N/UI:N/S:U/C:N/I:N/A:H
Base Score: ۷.۵ High
vulnerable versions: Apache HTTP Server versions 2.4.20 to 2.4.43
CVE-2020-9490

توضیحات:

اولین مشکل از سه باگ پیدا شده، اجرای کد دلخواه از راه دور(RCE) است(CVE-2020-1984). وجود این آسیب‌پذیری باعث سرریز بافر در ماژول mod_uwsgi می‌شود. این باگ به حمله کننده اجازه مشاهده، تغییر و پاک کردن اطلاعات حساس را می‌دهد. سطح دسترسی دادن توسط این باگ بستگی به سطح دسترسی برنامه دارد. طبق گفته شرکت Apache، درخواست مخرب به نرم‌افزار آسیب‌پذیر می‌تواند منجر به RCE شود و باعث افشای محتویات فایل  سرور می‌شود.

دومین آسیب‌پذیری مهم زمانی فعال می‌شود که مد دیباگ ماژول mod_http2 فعال می‌شود(CVE-2020-11993). این باگ منجر به ذخیره لاگ‌ها در جای اشتباه می‌شوند که منجر به خرابی حافظه به دلیل استفاده زیاد همزمان از لاگ‌ها است.

آخرین آسیب‌پذیری(CVE-2020-9490) در ماژول HTTP/2 وجود دارد. این باگ از هدر دلخواه در حالت کش استفاده می‌کند و در نتیجه این فرایند خرابی حافظه ایجاد می‌شود که منجر به DoS می‌شود. ویژگی Cash Digest مربوط به بهینه‌سازی وب است که هدف این بهینه‌سازی به‌دلیل مشکل push کردن از سمت سرور است. این موضوع به دلیل پاسخ سریع‌تر سرور به کلاینت است که کلاینت به سرور به‌روز بودن محتوای کش شده خود را اطلاع می‌دهد. این فرایند در مصرف پهنای‌باند صرفه جویی می‌کنند و اطلاعاتی که از قبل در کش کلاینت وجود دارد، سرور دوباره نمی‌فرستد.

زمانی که یک مقدار دلخواه در Cashe-Digest هدر درخواست HTTP/2 تزریق می‌شود و سرور یک پکت PUSH از هدر ارسال می‌کند، باعث crash سرور می‌شود. با غیرفعال کردن ویژگی HTTP/2 server push در سرورهای به‌روز نشده می‌توان جلوی این آسیب‌پذیری را گرفت. اگرچه اطلاعاتی مبنی بر اکسپلویت آسیب‌پذیری در سطح وسیع گزارش نشده است، نصب به‌روز رسانی برای سیستم‌های آسیب‌پذیری تاکید شده است.

منابع:

  1. Apache