در صورتیکه تمایل به آشنایی بیشتر با شرایط باگ بانتی در دیگر کشورها و همچنین عملکرد سال گذشته باگ بانتی باگدشت به عنوان پلتفرم ایرانی دارید، مطالعه این گزارش را پیشنهاد می‌نماییم.

در این گزارش به وقوع رخدادهای امنیتی در سال گذشته و همچنین توسعه پلتفرم‌های باگ بانتی و مزیت‌های آن برای سازمان‌ها پرداخته شده است. از سوی دیگر ملاحظات قانونی و حقوقی پیاده سازی پلتفرم‌های مذکور و راهکارهای آن بر اساس تجربیات موفق دنیا ارایه شده است. بررسی چالش‌ها و موفقیت‌های باگ‌بانتی باگدشت بر اساس همکاری متخصصین امنیتی و سازمان‌های کشور در این گزارش تشریح شده است. در این گزارش سعی شده است تا دیدگاه مناسبی نسبت به رویکرد مفهوم باگ‌‌‌‌‌بانتی به عنوان یک منبع دارای ارزش در حوزه تخصصی ایمن سازی سازمان‌ها ارایه گردد.