باگ بانتی باگدشت پس از گذشت یک سال از فعالیت خود به پاس قدردانی از همکاری متخصصین امنیتی کشور، هدایای سال نو شمسی را تهیه و ارسال نمود.

هدایای مذکور به رسم تقدیر و تشکر از اعتماد و همکاری صورت گرفته متخصصین امنیتی در طول یک سال گذشته می‌باشد. با توجه به اهمیت سطح کیفی باگهای امنیتی، برای متخصصینی که دارای باگ امنیتی تایید شده دارای ارزش در طول یک سال گذشته بودند، هدیه باگدشت ارسال گردید.
امید است در سال آینده، با همکاری و تعامل سازنده تر میان متخصصین امنیتی و سازمان‌های کشور در اکوسیستم امنیت بتوانیم خدمات بهتری را ارائه نماییم و به ایمن سازی سامانه های مورد استفاده در کشور کمک کنیم.

با آرزوی سلامتی و موفقیت