شرکت همراه کارت با توجه به دارا بودن تیم بالغ فنی و دیدگاه استراتژیک مدیریتی در اهمیت ارایه خدمات ایمن به مشتریان خود، ارزیابی امنیتی و ایمن سازی سامانه‌های خود را در اولویت قرار داده است و دو شرکت همراه کارت و باگدشت طی همکاری مشترک خود به مدت 90 روز کاری، اقدام به پیاده سازی باگ بانتی امنیتی بصورت موفق نمودند.

شرکت همراه کارت با توجه به دارا بودن تیم بالغ فنی و دیدگاه استراتژیک مدیریتی در اهمیت ارایه خدمات ایمن به مشتریان خود، ارزیابی امنیتی و ایمن سازی سامانه‌های خود را در اولویت قرار داده است و افزایش منابع در دسترسی به نکات ارتقا سطح خدمات را دارای اهمیت می‌داند. لذا در همکاری مشترک صورت گرفته میان شرکت همراه کارت و باگدشت از توان و پتانسیل اجتماع متخصصین امنیتی کشور بهره گرفته شد.

دو شرکت همراه کارت و باگدشت طی همکاری مشترک خود، اقدام به پیاده سازی باگ بانتی امنیتی بصورت موفق نمودند. این بانتی به مدت ۹۰ روز کاری در زمینه ارزیابی امنیتی دو اپلیکیشن موبایل شرکت همراه کارت صورت پذیرفت. متخصصین امنیتی از سراسر کشور با تخصص برنامه های کاربردی موبایل در این بانتی فعالیت نمودند و به ارایه گزارشات خود مطابق با قوانین شرکت همراه کارت پرداختند.

قوانین بانتی به متخصصین امنیتی در پلتفرم باگدشت اعلام گردید و در نتیجه مطابق با سیاست های امنیتی همراه کارت، کمیته فنی باگدشت اقدام به تریاژ، بررسی فنی و ارزش گذاری گزارشات پرداخت. این گزارشات امنیتی سریعا از طریق پلتفرم باگدشت به شرکت همراه کارت ارایه گردید تا ایمن سازی را دستور کار قرار دهند و منجربه ارتقا سطح امنیت این اپلیکیشن گردد.

مجموعه باگدشت، با تکیه بر تجارب و سوابق کارشناسان خود، آمادگی ارزیابی امنیتی و مشاوره ایمن سازی امنیتی سامانه‌های سازمان‌ها را اعلام می‌دارد.