در این مصاحبه خانم مهندس دهبسته مدیرعامل مجموعه باگدشت به ارائه فرآیند اجرای باگ‌بانتی به عنوان رویکرد همکاری محور در امنیت می‌پردازد. همچنین دلایل نیاز وجود باگ‌بانتی و مزیت‌های آن برای شرکت‌ها و کسب و کارها برای تسریع در ایمن سازی پرداخته می‌شود.