لوگو کارگاه آموزش تخصصی امنیت

کارگاه امنیت

برگزاری کارگاه و دوره‌های آموزش تخصصی امنیت

ایمن سازی

 • برنامه نویسی امن تحت موبایل (مختص تیم توسعه)
 • برنامه نویسی امن تحت وب (مختص تیم توسعه)
 • بررسی انطباقی و ایمن سازی تجهیزات شبکه (مختص تیم شبکه)
 • بررسی انطباقی و پیکربندی تجهیزات امنیتی (مختص تیم شبکه)
 • سیاست گذاری امنیت سایبری CIS Controls
 • آگاهی رسانی سایبری کارکنان سازمان CSCU

ارزیابی امنیتی

 • آموزش تخصصی کارشناس متخصص باگ بانتی و ایجاد تیم های Red Team و Blue Team
 • ارزیابی امنیتی برنامه‌های کاربردی تحت وب مقدماتی (مفاهیم و معرفی ابزارها)
 • ارزیابی امنیتی برنامه‌های کاربردی تحت وب پیشرفته (اجرای سناریوهای نفوذ)
 • ارزیابی امنیتی شبکه مقدماتی (مفاهیم و معرفی ابزارها)
 • ارزیابی امنیتی شبکه پیشرفته (اجرای سناریوهای نفوذ)
 • ارزیابی امنیتی برنامه‌های کاربردی تحت موبایل مقدماتی (مفاهیم و معرفی ابزارها)
 • ارزیابی امنیتی برنامه‌های کاربردی تحت موبایل پیشرفته (اجرای سناریوهای نفوذ)
کارگاه تخصصی امنیت