لوگو باگ بانتی اختصاصی

باگ بانتی اختصاصی

کشف باگ و آسیب پذیری بصورت خصوصی توسط تیم اختصاصی باگدشت

باگ بانتی اختصاصی

با توجه به ماهیت باگ بانتی در اشتراک گذاری سریع باگ های امنیتی در سامانه های سازمان، باگ بانتی اختصاصی باگدشت، نسبت به ایجاد تیم فنی اختصاصی (Red Team) به منظور ارزیابی امنیتی سازمانهای دارای اطلاعات حساس تحت زیرساخت و پروتکل های امنیتی خاص اقدام نموده است.

باگ بانتی اختصاصی

تیم اختصاصی

هریک از این متخصصین امنیتی باگدشت پس از گذشت همکاری فعال با این پلتفرم و کسب امتیاز حداقلی، برای صحت سنجی میزان تجربه و تخصص بالاتر توسط کمیته فنی باگدشت مورد بررسی قرار خواهند گرفت و در صورت تایید به عضویت در تیم اختصاصی باگدشت دعوت خواهند شد. این افراد دارای صحت سنجی های عملکردی و تاییدیه های سوابق حرفه ای بیشتری به نسبت به متخصصین عمومی باگدشت هستند و بصورت رسمی دارای قرارداد همکاری با باگدشت هستند. در صورتیکه سازمان کارفرما تمایل به صحت سنجی های بیشتر و یا سپردن امور تخصصی مختلف به تیم اختصاصی را داشته باشد؛ پیشنهاد می شود از پتانسیل متخصصین مذکور بصورت طرح اختصاصی باگدشت استفاده نمایند. سازمان کارفرما، بنابر شرایط سامانه های خود قوانین ارزیابی و تست اختصاصی را مشخص می نماید و با تایید نهایی آنها، شرایط بصورت مکتوب به افراد متخصص Red Team جهت تایید رسمی اعلام می گردد.

شرایط برگزاری مسابقه باگ بانتی

شرایط و ضوابط

سازمان مانند دیگر طرحهای باگ بانتی؛ می بایست قوانین پذیرش باگ را بصورت شفاف ارایه نماید تا در صحت سنجی و ارزشگذاری آنها اتلاف زمان صورت نگیرد. باگدشت قوانین پذیرش باگ را بصورت اختصاصی برای متخصصین مذکور ارایه نموده و می تواند به عنوان راهنما در این بخش مورد استفاده قرار گیرد. بانتی ها و فعالیت های برنامه ریزی شده در این نوع از خدمات باگدشت بصورت عمومی از طریق سامانه در دسترس نمی باشند و تنها برای متخصصین امنیتی عضو در گروه اختصاصی با شرایط مذکور قابل رویت می باشد.

در صورتیکه سازمان به دلایل متفاوت مانند موارد محرمانگی بالای اطلاعات و یا اجرای محدود توسط افراد متخصص را مدنظر داشته باشد؛ باگ بانتی اختصاصی می تواند به عنوان راهکار مناسب باگدشت و دارای سطح اعتماد بالاتر به سازمان پیشنهاد و اجرایی شود.