لوگو مشاوره ایمن سازی

مشاوره ایمن سازی

ارتقا سطح امنیت سازمان

ایمن سازی

اجرای پروژه های ایمن سازی مختلف و در سطوح سازمانی توسط کمیته فنی باگدشت؛ مبنای مناسبی را جهت ارایه خدمات مشاوره ایمن سازی را مهیا نموده است. مهمترین خدمات در خدمات امنیتی ایمن سازی مستمر سامانه ها بر اساس دانش و تجربه تخصصی است تا سازمان بتواند به نتیجه مطلوب و قابل اطمینان دست یابد. در این سطح از خدمات، باگدشت به عنوان تیم برون سپاری شده امنیت، اقدام به ارایه خدمات مشاوره ایمن سازی می پردازند که در نتیجه منجربه ارتقا سطح امنیتی سازمان و افزایش میزان بلوغ امنیتی سازمان می گردد. در صورت تمایل و نیازمندی سازمان نسبت به پیاده سازی راهکارها توسط کارشناسان باگدشت، این خدمات نیز بصورت تخصصی ارایه و اجرایی می گردد.

مشاوره ایمن سازی در رابطه با توسعه خدمات جدید، تغییرات در سرویسهای سازمانی و همچنین پیاده سازی معماری امنیتی در سازمان بر اساس الزامات امنیتی شکل می گیرد. مشاوره امنیتی سازمانی در قالب حوزه ها و موارد زیر می باشد:

ایمن سازی سامانه‌ها
  • ایمن سازی بر اساس استاندارد کسب و کار در سطح سیستم عامل، برنامه کاربردی، شبکه
  • بررسی انطباق و مشاوره سطح امنیت سازمان بر اساس استانداردها مانند ISO 27001، PCI/DSS، CIS، DISA و GDPR
  • توسعه بانک دانش تجهیزات/نرم افزارهای مورد تایید و مجاز سازمان
  • پیکربندی امن تجهیزات و نرم افزارها بر روی دستگاه های سیار، سرورها و ایستگاه های کاری
  • راهکارهای امن سازی و مقابله با بدافزارها
  • محدودسازی و کنترل سرویسها و پروتکل های شبکه
  • محدودسازی و ایمن سازی دسترسی های ممتاز
  • ایمن سازی و اجرای اقدامات دفاع در لبه شبکه
  • پیاده سازی و پشتیبانی از تجهیزات امنیتی لایه هفت و سه
  • مشاوره در پیاده سازی و پیکربندی کنترل دسترسی
راه اندازی باگ بانتی

مشاوره

با ارایه خدمات مشاوره، پیاده سازی و اجرای کنترل های امنیتی در حوزه های مذکور، سازمان می تواند سطح ایمن سازی سامانه های خود را ارتقا داده و در صورت وقوع رخدادهای امنیتی از کنترل های پیشگیرانه و تدافعی برای تحلیل و مقابله با آنها استفاده نماید. در صورت اجرای مناسب کنترل های امنیتی در سازمان، از تکرار رخدادهای امنیتی و ایجاد خسارت مالی و یا اعتباری به سازمان کاسته خواهد شد.