لیست گزارش‌ها
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
3 هفته پیش
تایید سوپروایزر
بحرانی
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
3 هفته پیش
تایید سوپروایزر
بحرانی
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
3 هفته پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
4 هفته پیش
تایید سوپروایزر
خطرناک
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
4 هفته پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
4 هفته پیش
بازگشت به متخصص
بحرانی
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
4 هفته پیش
تایید سوپروایزر
خطرناک
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
4 هفته پیش
بازگشت به متخصص
بحرانی
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
4 هفته پیش
بازگشت به متخصص
بحرانی
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
4 هفته پیش
تایید سوپروایزر
خطرناک
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
4 هفته پیش
تایید سوپروایزر
بحرانی
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
1 ماه پیش
بسته شده
متوسط