لیست گزارش‌ها
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
2 هفته پیش
تایید سوپروایزر
خطرناک
هانتینگ
در حالت محرمانه
2 هفته پیش
بازگشت به متخصص
خطرناک
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
2 هفته پیش
تایید سوپروایزر
بحرانی
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
2 هفته پیش
بسته شده
کم خطر
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
3 هفته پیش
تکراری
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
3 هفته پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
3 هفته پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
3 هفته پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
هانتینگ
در حالت محرمانه
3 هفته پیش
تایید سوپروایزر
کم خطر
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
3 هفته پیش
تایید سوپروایزر
خطرناک
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
3 هفته پیش
تایید سوپروایزر
خطرناک
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
3 هفته پیش
بازگشت به متخصص
بحرانی