لیست گزارش‌ها
بانتی
در حالت محرمانه
9 ماه پیش
تکراری
متوسط
بانتی
در حالت محرمانه
9 ماه پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
بانتی
در حالت محرمانه
9 ماه پیش
تایید سوپروایزر
بحرانی
بانتی
در حالت محرمانه
9 ماه پیش
بسته شده
بحرانی
بانتی
در حالت محرمانه
9 ماه پیش
بسته شده
بحرانی
بانتی
در حالت محرمانه
9 ماه پیش
بسته شده
خطرناک
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
9 ماه پیش
بسته شده
خطرناک
بانتی
در حالت محرمانه
9 ماه پیش
بسته شده
خطرناک
بانتی
در حالت محرمانه
9 ماه پیش
تایید سوپروایزر
خطرناک
بانتی
در حالت محرمانه
9 ماه پیش
بسته شده
خطرناک
بانتی
در حالت محرمانه
9 ماه پیش
تایید سوپروایزر
بحرانی
بانتی
در حالت محرمانه
9 ماه پیش
بسته شده
بحرانی