لیست گزارش‌ها
هانتینگ
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
تکراری
خطرناک
هانتینگ
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
بسته شده
کم خطر
هانتینگ
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
بسته شده
متوسط
هانتینگ
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
بسته شده
خطرناک
هانتینگ
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
تایید تریاژ
بحرانی
هانتینگ
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
تایید سوپروایزر
خطرناک
هانتینگ
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
تایید کمیته فنی
خطرناک
هانتینگ
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
بسته شده
خطرناک
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
بسته شده
کم خطر
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
بسته شده
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
بازگشت به متخصص
خطرناک
هانتینگ
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
بازگشت به متخصص
متوسط