لیست گزارش‌ها
هانتینگ
در حالت محرمانه
2 روز پیش
بازگشت به متخصص
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
2 روز پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
2 روز پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
4 روز پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
4 روز پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
4 روز پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
4 روز پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
4 روز پیش
تایید سوپروایزر
متوسط
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
4 روز پیش
تایید سوپروایزر
بحرانی
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
4 روز پیش
تایید سوپروایزر
بحرانی
دیگر سازمان ها
در حالت محرمانه
4 روز پیش
تایید سوپروایزر
خطرناک
هانتینگ
در حالت محرمانه
1 هفته پیش
تایید تریاژ
متوسط